donderdag 2 maart 2023

Weer een raadsvraag afgevangen door AI

We hebben weer een net ingediende raadsvraag voorgelegd aan ChatGPT AI:


Raadsvraag:

Indiener: B.R. Winters (BBB Berkelland)

Datum indiening vraag: 28.02.2023

Onderwerp: Wolf in Berkelland

In Berkelland is op zondag 26 februari een schaap doodgebeten door een wolf.

Het aantal in groeit snel. Natuurorganisaties zijn blij met de wolven maar boeren en veel daar over.

Vraag: Ziet het college de wolf als een bedreiging? Kan het antwoord toegelicht worden? Antwoord:

Vraag: Doordat de wolf in Berkelland actief is ontstaat er maatschappelijke onrust. Wat kan/gaat het college daar aan doen?

Antwoord:

Vraag: Wil het college gaan nadenken en zich uitspreken of en hoe de wolf in Berkelland in de toekomst

beheerd moet gaan worden?

Antwoord:


AI ANTWOORD:

Vraag 1: Wat kan het college doen om de wolf te weren en bescherming te bieden aan burgers & (klein)vee?

Het college kan verschillende maatregelen nemen om de wolf te weren en bescherming te bieden aan burgers en (klein)vee. Ten eerste kan het college investeren in het verbeteren van de afrasteringen rondom de weilanden en het introduceren van preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van schrikdraad of herdershonden. Ook kan het college samenwerken met natuurorganisaties om de wolvenpopulatie te monitoren en bij te sturen indien nodig. Daarnaast kan het college voorlichting geven aan burgers en veehouders over hoe ze zich kunnen beschermen tegen wolven, bijvoorbeeld door het binnenhalen van vee in de nacht. Tot slot kan het college schadevergoedingen uitkeren aan veehouders die schade hebben geleden door de aanwezigheid van wolven.

Vraag 2: Ziet het college de wolf als een bedreiging? Kan het antwoord toegelicht worden?

Het antwoord op deze vraag kan verschillen per gemeente en situatie. In Berkelland lijkt de wolf op dit moment nog geen directe bedreiging te vormen voor mensen, maar wel voor (klein)vee. Het college kan de wolf dan ook zien als een bedreiging voor de veehouderij en de landbouwsector. Aan de andere kant kan de aanwezigheid van wolven bijdragen aan een gezond ecosysteem en natuurlijke regulatie van wildpopulaties. Het is belangrijk dat het college een gebalanceerde afweging maakt tussen de belangen van natuurbehoud en veehouderij.

Vraag 3: Doordat de wolf in Berkelland actief is ontstaat er maatschappelijke onrust. Wat kan/gaat het college daar aan doen?

Het college kan de maatschappelijke onrust proberen te verminderen door voorlichting te geven aan burgers en veehouders over de aanwezigheid van wolven en hoe zij zich kunnen beschermen tegen eventuele schade. Ook kan het college transparant zijn over de maatregelen die worden genomen om de wolvenpopulatie te monitoren en te beheren. Tot slot kan het college samenwerken met natuurorganisaties, veehouders en andere betrokken partijen om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Vraag 4: Wil het college gaan nadenken en zich uitspreken of en hoe de wolf in Berkelland in de toekomst beheerd moet gaan worden?

Het is aan het college om te beslissen of zij willen nadenken en zich willen uitspreken over hoe de wolf in Berkelland in de toekomst beheerd moet worden. Het is belangrijk dat hierbij rekening wordt gehouden met de belangen van natuurbehoud en veehouderij. Het college kan hierbij advies vragen aan deskundigen op het gebied van natuurbeheer en veehouderij om tot een weloverwogen besluit te komen.


Tamelijk arrogant is wel het verzoek vanuit de Raad om het College te vragen om eens na te gaan denken.


Natuurlijk is er angst dat er mensen worden aangevallen door wolven. 

Maar de kans dat iemand wordt getroffen door de bliksem is net zo groot.


Ook deze vraag had BBB gewoon voor kunnen leggen aan AI. 

Zodat oeverloze vragen niet zouden worden gevolgd door oeverloze antwoorden.


Want wat wil je nou eigenlijk doen aan een hongerige wolf die toevallig passeert? 


Voor nu moeten we er maar van uit gaan dat de vragende partij eigenlijk zelf niet nadenkt.