dinsdag 22 januari 2019

Marcel in de grote stad.

Later in `t restaurant kwam ik de kearl wear tegen. Ik sprek hum an en zeg: mag ich dich wat vragen? Ja bitte, zeg de kearl netjes. Ik zeg wat hunk der an den wasdroad? De kearl kik mien an en zeg: was? Ik zeg: 'Joa, dat klopt. Zeet ie wal dat ie Nederlands kunt.
Ik zag hum later an de toafel smoezen met ziene vrouwe en noar mien wiezen.
lees meer