dinsdag 8 januari 2019

Welzijnsraad vergadert op locatie in Neede in de D’Oale Smederieje

De Welzijnsraad vergadert ook in 2019 weer op locatie en wel op 17 januari 2019 om 20.00 uur in D’Oale Smederieje, Borculoseweg 4 in Neede. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.
lees meer

Het belooft een spannende avond te worden.

En: gratis koffie, thee en koekjes.

Agenda
(de actuele agenda vindt u op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl).

Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Kennismaking portefeuillehouder M. van Haaren met nieuwe leden
Terugkoppeling uit inloop-/spreekuur, voorafgaande aan de vergadering
Spreektijd lokale organisaties (maximaal 5 minuten per persoon/organisatie; gelimiteerd)

Toelichting stand van zaken verschillende beleidsterreinen
A. Actuele stand van zaken
B. Toelichting specifiek onderwerp sociaal domein. Dit keer: Resultaat gericht indiceren en de uitspraak van de Centrale Raad
Themabespreking / Terugkoppeling uit bijeenkomsten
C. Onderwerpen worden per vergadering geagendeerd. Dit keer: Uitvoeringsprogramma Jeugd 2018-2019: Perspectief en binding (zie voor actuele informatie de agenda op de website van de Welzijnsraad)
Korte pauze    
Vaststelling notulen vorige vergadering Welzijnsraad
Data- en actielijst + Excellijst uitgebrachte adviezen + Jaarplanning
Ingekomen post
Namens de Welzijnsraad verzonden post
Rondvraag en Sluiting.